คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดรัตนาราม

 1. นายสุธรรม  ทองแช่ม                       ประธานกรรมการ        (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 2. นายเทวัญ  ศรีสุข                            กรรมการ                  (ผู้แทนผู้ปกครอง)
 3. นางกรรณิกา  ช่วยเกิด                     กรรมการ                  (ผู้แทนครู)
 4. นายสำเนาว์  ศักดิ์เพชร                   กรรมการ                  (ผู้แทนองค์การชุมชน)
 5. นายชายชาญ  ศรีทอง                     กรรมการ                  (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)
 6. นางสุตธินี  สมทรัพย์                        กรรมการ                  (ผู้แทนศิษย์เก่า)
 7. เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม                     กรรมการ                  (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
 8. นายจักรพนธ์  ช่วยยิ้ม                      กรรมการ                  (ผู้แทนองค์กรศาสนา)
 9. นายปรีชา  จันจินดา                         กรรมการ                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 10. นางสาวศรัณฉัตร  สมชาติ                กรรมการ                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 11. นายสำเนาว์  พัฒนุ่น                        กรรมการ                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 12. นายสมบุญ  ผอมกลัด                      กรรมการ                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นายสายัณห์  แสงเดช                      กรรมการ                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นางสาวบุญรอด  ศักดิ์เพชร              กรรมการ                  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นางภัทรภร  พุทธรัตน์                      กรรมการ                  (ผู้อำนวยการโรงเรียน)