ชื่อ –  สกุล ตำแหน่ง
นางภัทรภร พุทธรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเอกพงษ์ สมหารองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเพ็ญวดี คนซื่อครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุคล อักษรชื่นครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุจินต์ คงสนองครู ชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา พรมสวาสดิ์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา ช่วยเกิดครู ชำนาญการพิเศษ
นางมนต์ทิชา ชายเขียวบุญวงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉัตรกนก แข่งขันครู ชำนาญการ
นางสุพรรณษา คงตั้งครู ชำนาญการ
นางสาวฐิรญาณ์ พัฒนรักษ์ครู ชำนาญการ
นางสาวอลิษา ส่งสุขครู
นายพงษธา วิเศษสมบัติครู
นางสาวจินดา แก้วสะอาดครู
นางสาวจิรพร เศวตเวชครู
นางสาวกมลวรรณ บุตรตะครู
นางสาวจันทรา ใจกล้าครู
ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ผอมดำครู
นายธวัชชัย ฉีดเสนครู
นายจักรพงค์ สุขเกษมครู
นางณัฐติกา ลนกฐินครู
นางสาวสุคันธา ชิตเพชรครู
นางปรีดาพร อายุสุขครู
ว่าที่ ร.ต.(หญิง)อมรรัตน์ สุขมากครู
นางสาววิลาวรรณ ฤทธิอาครู
นางนริศรา ชุมพงษ์ครู
นางสาวอรพินท์ สังข์ฉิมครู
นางสาวอุมาพร ประจงแก้วครูผู้ช่วย
นางสาวปัทวรรณ บุญจันทร์ครูผู้ช่วย
นางวิสา ฉิมรุ่งครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนาวดี รอดผลครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล ไทยถัดธุรการ
นางโสภา มีแสงครู (อัตราจ้าง)
นางสาวญานิกา บุญญาญิการครูพี่เลี้ยง
นางสาวอรพิน เก่งกล้าครู (อัตราจ้าง)
นางสาวทิพนภา สิงหะชาติครู (อัตราจ้าง)
นายสรายุทธ ลอยเกตุนักการภารโรง