ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Wat Rattanaram School
ที่อยู่ :  หมู่ที่   3   บ้านวัดแก้ว
ตำบล :  เลม็ด
อำเภอ :  ไชยา
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :  84110
โทรศัพท์ :  077431537
โทรสาร :  077431537
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา