วันศุกร์, 14 ธันวาคม 2561

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง

 

วิสัยทัศน์
สร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคมโลก


พันธกิจ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยนและมาตรฐานสากล